V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Objektově orientované programování - jazyk Java

Účastník se seznámí se základy objektového programování prostřednictvím programovacího jazyka Java. Předpokládají se výchozí znalosti na úrovni kurzu C#-OOP
 

Obsah

 Pojmy třída, instance, atribut, metoda  Testování
 Příkaz print a println, zadávání z klávesnice pomocí třídy Scanner  Vytvoření balíku jar
 Primitivní datové typy a obalové třídy  Grafické prostředí (formuláře), knihovna swing
 Objektové datové typy (pole, String, StringBuffer, pole objektů)  Základní prvky GUI (komponenty, kontejnery)
 Konstruktor  Správce rozvrľení (Layout manager)
 Modifikátor Static  JLabel
 Dědičnost  JButton
 Matematické funkce  Naslouchač událostí - Listener
 Zapouzdření (encapsulace)  JTextField
 Obsah zásobníku a haldy  JMenu, JComboBox, JCheckBox, JradioButton, JtextArea, JtabbedPane
 Dokumentace  Grafická tvorba formulářů pomocí IDE NetBeans
 Předávání parametrů  Skládání tříd
 Přetěľování  Překrývání
 Metoda toString  Modifikátory abstract a final
 Implementace interface  Přetypování
 Vícetvarost (polymorfismus)  Balíčky (modulární stavba programu), import
  Výjimky (hierarchie výjimek, vynucené oąetření, vyhození výjimky do volající metody)  Práce se soubory (správa souborů, čtení a zápis, serializace objektů)
 JUnit testy, GIT, Spring  Detailní obsah kurzu Java ve formátu Detailní obsah kurzu Java v souboru PDF..

Ukázka skript